Všeobecné podmienky používania


§ 1 Všeobecné informácie

Tieto pravidlá hry a Podmienky používania sa vzťahujú na používanie online hry alebo mobilnej hry, ktoré poskytuje spoločnosť Playa Games GmbH na webových stránkach Playa Games GmbH, ako aj v obchodoch aplikácií alebo cez externých distribučných partnerov.

Vytvorením hernej postavy používateľ odosiela žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezplatnom používaní hry so spoločnosťou Playa Games GmbH (ďalej nazývaná „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ prijme zmluvu poskytnutím hernej postavy za predpokladu, že používateľ je fyzickou osobou. Zmluva o používaní vychádza z týchto Podmienok používania a používateľ registráciou potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil. Zmluva o používaní je platná pre herný svet, v ktorom sa používateľ zaregistroval. Zmluva o používaní platí na dobu neurčitú a obidve strany ju môžu kedykoľvek riadne ukončiť písomnou formou, zvyčajne e-mailom, a to bez nutnosti dodržania nejakých konkrétnych lehôt. Používateľ nemá žiaden nárok na poskytnutie hernej postavy, ani na umožnenie účasti v hre.

Prevádzkovateľ poskytuje hru v rámci svojich technických a prevádzkových možností s priemernou ročnou dostupnosťou 90 % (deväťdesiat percent). Na tento údaj sa nevzťahujú obdobia, počas ktorých je používanie hry prerušené alebo znefunkčnené z povinných technických dôvodov alebo kvôli potrebnej údržbe, za ktoré v súlade s podmienkami tejto zmluvy Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť. To isté platí pre obdobia, keď na herné servery Prevádzkovateľa nie je prístup cez internet kvôli technickým alebo iným problémom, ktoré sú mimo dosahu Prevádzkovateľa (vyššia moc, zlyhania tretích strán a pod.). Za správnosť softvéru a hardvéru používateľov a za ich udržiavanie v aktualizovanom stave sú zodpovední samotní používatelia.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo hru kedykoľvek ďalej vyvíjať alebo meniť, či ukončiť jej prevádzku bez uvedenia dôvodov. Účasť na hre je možná len v príslušnej aktuálnej verzii hry a v súlade s najnovšími pravidlami, ktoré kompletne nahrádzajú všetky staršie pravidlá.

§ 2 Herná postava

a) Meno
Pri vytváraní hernej postavy zadá používateľ jej meno („pseudonym“). Meno musí byť v danom hernom svete unikátne a mať minimálne tri znaky, ktoré môžu byť písmená, číslice, medzery alebo niektoré špeciálne znaky. Nemôže sa však skladať výlučne z číslic. Pri voľbe názvu účtu musia byť rešpektované práva na ochranu mien reálne existujúcich osôb. To platí aj pre pomenovanie skupín, na ktoré nesmú byť použité názvy existujúcich združení, firiem alebo značiek. Používateľ nemá právo požadovať pridelenie a trvalé udržanie konkrétneho mena. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť mená bez upozornenia, a to najmä v prípade, ak porušujú pravidlá uvedené vyššie.

b) Heslo
Pri vytváraní hernej postavy si používateľ vyberie heslo s cieľom vylúčiť prístup tretích strán k tejto hernej postave. V tomto zmysle nesie používateľ plnú zodpovednosť za zabezpečenie svojej hernej postavy. Heslo musí obsahovať minimálne osem znakov vrátane písmen, čísel a špeciálnych znakov. Heslo je nutné udržiavať v tajnosti. Zákaznícky servis Prevádzkovateľa nebude od používateľov nikdy žiadať ich heslá. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu herného obsahu v dôsledku nedostatočne zabezpečeného hesla alebo jeho prezradenia tretím stranám.

c) E-mailová adresa
V závislosti od spôsobu registrácie Prevádzkovateľ požiada používateľov o priradenie e-mailovej adresy k hernej postave. E-mailová adresa je potrebná pre rôzne funkcie. Okrem iného je možné opätovne priradiť herné postavy používateľom v prípade, že zabudnú svoje heslo. Hernú postavu je možné aktivovať aj na inom zariadení. Prevádzkovateľ bez výslovného súhlasu používateľov nebude zdieľať ich e-mailové adresy s tretími stranami okrem prípadov, keď tak vyžaduje zákon. Používateľ prehlasuje, že je oprávnený danú e-mailovú adresu poskytnúť a že takýmto poskytnutím neporušuje práva tretích strán. Používatelia preberajú zodpovednosť za všetky škody, ktoré môžu byť dôsledkom takéhoto poskytnutie e-mailovej adresy tretích strán. Ak e-mailová adresa priradená hernej postave nepatrí danému používateľovi, ak je neplatná alebo ak ide o adresu na krátkodobé použitie (spamovacia adresa), Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo túto hernú postavu zablokovať alebo vymazať.

d) Zrušenie
Používatelia môžu kedykoľvek zrušiť s Prevádzkovateľom zmluvu o používaní tak, že vo výbere postavy zvolia možnosť „Spravovať“ a následne postavu vymažú z herného sveta. Dôsledkom zrušenia bude to, že sa vymažú všetky osobné údaje uchovávané Prevádzkovateľom (pozri časť 9), ktoré sa týkajú danej hernej postavy, a to hneď ako to bude zákonne možné alebo vyžadované. Poskytnutá e-mailová adresa bude následne nahradená číselným kódom. Zmluva s používateľom sa neukončí len vymazaním postavy z výberu postavy (nie z herného sveta), odinštalovaním aplikácie zo smartfónu alebo tabletu, či odhlásením. Prevádzkovateľ si po príslušnom časovom období vyhradzuje právo zablokovať alebo vymazať hernú postavu, s ktorou nebolo hrané.

§ 3 Práva na herný obsah

V rozsahu, v akom to určuje zmluva s používateľom (pozri časť 1), dostáva používateľ jednoduché, neprenosné a ďalej nelicencovateľné právo na súkromné používanie v rámci bežnej prevádzky hry so zavedenou hernou postavou používateľa a s obsahom, ktorý sa vzťahuje na túto postavu počas priebehu hry. Práva na používanie sú vymedzené trvaním tejto zmluvy s používateľom okrem prípadov, keď sa pre konkrétny herný obsah určí kratšie obdobie platnosti. Používatelia tým nezískajú vlastníctvo ani iné práva na herný obsah mimo týchto práv na používanie. Platí to aj pre herný obsah, ktorý bol poskytnutý používateľovi po využití prémiovej meny (pozri časť 10). Všetky ostatné práva si ponechávajú Prevádzkovateľ a autori.

Používatelia, ktorí chcú používať herný obsah výlučne na súkromné účely a mimo bezprostrednej hry, na to musia získať súhlas Prevádzkovateľa. Ponúkanie alebo získavanie herného obsahu za poplatok je zakázané. Takisto sa nepovoľuje prevod herných postáv a ich prístupových údajov za poplatok, ale ani zadarmo.

Vlastníkom autorských práv a práv na meno je Prevádzkovateľ a prípadne príslušní poskytovatelia licencie. Akékoľvek duplikovanie alebo používanie poskytovaného herného obsahu, popisných textov alebo zdrojového kódu je zakázané.

V prípade otázok či pripomienok, alebo ak máte podozrenie na porušenie vašich vlastných autorských alebo používateľských práv, obráťte sa, prosím, neodkladne na Prevádzkovateľa a uveďte k svojej požiadavke podrobné informácie. Tento sa v prípade oprávnených pripomienok obratom postará o nápravu.

§ 4 Viacnásobný účet/zdieľanie účtu/zástup v dovolenke

Každý hráč smie používať iba jednu hernú postavu na herný svet. Ak hráč hrá s viac ako jednou hernou postavou naraz, môže byť potrestaný trvalým zablokovaním všetkých dotknutých herných postáv. Každú hernú postavu smie používať iba jedna osoba. Zdieľanie účtu, teda striedavé používanie jednej hernej postavy viacerými osobami, nie je povolené. Odlišná úprava platí pre dočasný zástup v dovolenke (Account Sitting). V tomto prípade používateľ oprávni iného zástupného používateľa hrať počas jeho neprítomnosti v hre jeho hernou postavou, a to v trvaní 24 hodín až 21 dní. V tomto období sa používateľ zastupovanej hernej postavy nesmie prihlásiť ani hrať. Zastupujúci hráč nesmie používať naraz viac ako jednu postavu a nesmie útočiť na hernú postavu, ktorú hrá on sám.
Riziko spojené s celým priebehom zástupu v dovolenke znáša používateľ zastupovanej hernej postavy. Poskytnutie prístupových informácií dočasnému zástupcovi účtu je spojené s veľkým rizikom vykonania neželených zmien účtu. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za akékoľvek zmeny, straty alebo za zrušenie účtu. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť najmä za prípadné použitie prémiovej meny (pozri § 10).

§ 5 Zneužitie chýb a skriptovanie/podvádzanie

Prevádzkovateľ výslovne varuje pred používaním programov ako napríklad skripty (napr. boty) alebo domnelých heknutí. Jediným účelom takýchto heknutých riešení je v skutočnosti poškodenie počítača používateľa a zvyčajne nefungujú sľúbeným spôsobom. Každý, kto si nainštaluje programy od neznámych tretích strán z internetu, sa vystavuje veľkému riziku. Pred inštaláciou je potrebné skontrolovať takýto obsah v zmysle škodlivého softvéru ako napríklad trójske kone alebo vírusy. Každý, kto svoje prístupové údaje zadáva do herných skriptov, by si mal uvedomiť, že k týmto prístupovým údajom môže následne získať prístup tretia strana a takisto vykonávať na hernej postave nežiaduce zmeny. Práve preto nie je povolené používanie skriptov a heknutí: je to pre ochranu samotných používateľov a s cieľom uchovať rovnaké príležitosti pre všetkých. V opačnom prípade môže byť takáto herná postava bez upozornenia zablokovaná alebo vymazaná. Platí to aj pre úkony na strane používateľa, ktoré spôsobujú nadmerný prenos dát na serveri (napr. automatické obnovovanie) alebo ktoré môžu narušovať priebeh hry. Povolené nie sú najmä automatické alebo poloautomatické skripty, ktoré vykonávajú dopyty na databázu alebo spúšťajú herné mechanizmy. V prípade porušenia bude príslušný účet bez predchádzajúcej výstrahy zrušený alebo zablokovaný. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo žiadať náhradu vo výške spôsobenej škody a z nej plynúcich administratívnych nákladov. Každý hráč je povinný bezodkladne oznámiť zistené chyby programov Prevádzkovateľovi prostredníctvom formulára podpory. Kto využije chyby programu na to, aby získal pre seba či pre iného výhodu, musí rátať so zablokovaním hernej postavy. Úmyselné vyvolanie chyby programu je povolené iba vtedy, ak je na to dotyčný hráč vyzvaný pracovníkom podpory.

§ 6 Pravidlá správania

Menovanie a uvádzanie prepojení, ako aj propagácia cudzích komerčných produktov ,nie je povolené v žiadnej podobe. Texty zadané do hry používateľom, ako sú opisy, mená, názvy spolkov, popisy spolkov, príspevky na fórach, prepojenia alebo správy, ktoré prekračujú etické hranice, poškodzujú dôstojnosť niektorej osoby alebo porušujú platné právo, najmä v oblasti ochrany mládeže, rovnako ako obsah, ktorý k tomuto vyzýva, príp. prepojenia na takýto obsah, môžu byť Prevádzkovateľom upravené a príslušné herné postavy môžu byť zablokované alebo zrušené. Okrem toho je potrebné počítať s trestnoprávnymi dôsledkami. Prevádzkovateľ sa nestotožňuje s textami, ktoré zadal alebo na ktoré uviedol používateľ prepojenie. Kontrola sa vykonáva iba náhodne a na základe konkrétneho upozornenia. Je zakázané vydávať sa v hre, najmä na fóre, za iného používateľa alebo pracovníka podpory, manažéra komunity, Prevádzkovateľa apod., alebo sa iným používateľom vyhrážať sankciami zo strany týchto osôb.

§ 7 Jazyk hry

Oficiálny jazyk v hre a na fóre sa riadi jazykom herných textov na danom serveri. Použitie cudzieho jazyka na popisy postáv, texty spolkov a správy v hre môže mať za následok zablokovanie alebo zrušenie hernej postavy, lebo inak nie je možné zabezpečiť dodržiavanie pravidiel správania. Výnimkou je použitie anglických alebo latinských citátov v popisoch postáv a spolkov.

§ 8 Presadzovanie pravidiel

Presadzovanie pravidiel zabezpečuje tím pozostávajúci z manažérov komunít (CoMa), herného personálu
a pracovníkov podpory. Napísať im možno prostredníctvom formulára podpory hry s uvedením e-mailovej adresy prepojenej s hernou postavou, aby bolo zabezpečené dôverné zaobchádzanie s údajmi používateľa. Ak sa používateľ pokúsi obísť rozhodnutie zodpovedného pracovníka tak, že sa v rovnakej veci obráti na iného pracovníka, môže to mať za následok zablokovanie alebo zrušenie jeho hernej postavy. Neplatí to pre sťažnosti, ktoré sú podané pomocou príslušnej funkcie vo formulári podpory.

§ 9 Ochrana osobných údajov

Pre prihlásenie do hry sa zhromažďuje len malé množstvo údajov. Okrem e-mailovej adresy sa jedná už iba o heslo na prihlásenie a prezývku. Prevádzkovateľ tieto informácie používa v súlade s vlastnými Zásadami ochrany osobných údajov a striktne v súlade s príslušnými zákonmi (ako je európska smernica GDPR a nemecký zákon BDSG).

§ 10 Náklady

Hru možno hrať celkom bezplatne. Prihlásením a počas hry nevznikajú žiadne automatické náklady. Používateľ má však možnosť získať za úhradu prostriedky v jednotkách prémiovej meny. Budú priradené k hernej postave, ktorou bola odoslaná požiadavka. Ceny sú uvedené priamo v príslušnej ponuke hry. Použitím prémiovej meny možno v hre získať prístup k rôznemu doplnkovému obsahu. Môže sa jednať o osobitné predmety, dopravné prostriedky alebo iné výhody v hre. Neexistuje však nárok na dostupnosť určitých výhod. Jednotky prémiovej meny, potrebné na tento obsah, sú vždy zreteľne uvedené. Keďže doplnkový obsah možno použiť iba vtedy, keď má herná postava k dispozícii jednotky prémiovej meny, nemôžu vzniknúť neočakávané náklady. Použitím prémiovej meny získava používateľ nevýhradné právo na používanie zvolenej výhody, ktoré platí iba pre príslušnú hernú postavu. Pokiaľ v hre nie je uvedená doba platnosti výhody, je táto doba obmedzená dobou platnosti tejto zmluvy. Všetky práva presahujúce obmedzené právo na používanie ostávajú vlastníctvom Prevádzkovateľa.

Prémiovú menu je možné získavať cez ponuku takzvaného obchodníka s hríbmi. Používatelia si tu môžu vybrať medzi rôznymi balíkmi. Používatelia sa môžu pokúsiť o nákup prémiovej meny tak, že si vyberú žiadané položky a preferovaný spôsob platby v online hre alebo v mobilnej hre a svoju voľbu potvrdia tlačidlom Kúpiť alebo kliknutím na vybratý balík.

Po vykonaní tejto voľby a v závislosti od platformy, na ktorej sa hra používa, budú používatelia presmerovaní k externému poskytovateľovi s cieľom dokončiť proces platby.

Po dokončení platby Prevádzkovateľ poukáže prémiovú menu hernej postave. Operácia poukázania prémiovej meny zároveň predstavuje potvrdenie predajnej zmluvy pre prémiovú menu Prevádzkovateľom.

Pri mobilných hrách a na portáloch konkrétnych predajných partnerov môže vyzerať uzatvorenie zmluvy inak ako je to popísané vyššie. V takých prípadoch budú používatelia informovaní o postupe na uzatvorenie takej zmluvy samostatným spôsobom.

Prevádzkovateľ ponúka rôzne spôsoby platby, z ktorých si môže používateľ slobodne vybrať. Na tento účel udržiava Prevádzkovateľ obchodné vzťahy s tretími poskytovateľmi, napríklad s bankami. Sčasti títo poskytovatelia v rámci platby uzatvárajú s používateľom vlastné zmluvy. V takýchto prípadoch sa môžu uplatniť aj podmienky používania príslušného poskytovateľa. Niektorí poskytovatelia, najmä poskytovatelia telekomunikačných služieb či mobilní operátori, sa sami stávajú hlavnými zmluvnými partnermi používateľa. V týchto prípadoch poskytuje Prevádzkovateľ služby príslušnému poskytovateľovi, ktorý je vlastníkom danej pohľadávky voči používateľovi. Takíto poskytovatelia uplatňujú pohľadávky na vlastný účet a nie za Prevádzkovateľa. V prípade otázok sa, prosím, obráťte na svojho poskytovateľa alebo na pracovníkov našej podpory.
V každom prípade platí, že osobné údaje zadané používateľom počas procesu platby sa nebudú na strane Prevádzkovateľa zbierať, posielať ďalej ani ďalej uchovávať. Prevádzkovateľ uchováva len sumy zakúpenej prémiovej meny týkajúce sa danej hernej postavy a súvisiace informácie ako napríklad čas nákupu.

Kvôli ochrane mladších hráčov neexistuje v hre možnosť vyhrať peniaze alebo si ich dať vyplatiť (§ 6 ods. 2 nemeckého Zákona o ochrane mládeže). Jednotky platobnej meny preto nemožno zameniť za skutočnú menu alebo v takej vyplatiť. Nespotrebované jednotky prepadajú ukončením zmluvy o používaní.

V prípade maloletého používateľa tento pri nákupe prémiovej meny výslovne potvrdzuje, že má k dispozícii prostriedky potrebné na vykonanie tejto platby alebo na voľné použitie.

Od 91. dňa po poslednom nákupe prémiovej meny bude Prevádzkovateľ predpokladať, že prémiová mena zostávajúca v danom používateľskom účte viac nebude využitá. Pre používateľa to v tomto zmysle nepredstavuje žiadne dôsledky.

§ 11 Právo na zrušenie

Ak vám boli za platbu poukázané jednotky prémiovej meny, máte zákonné právo túto transakciu zrušiť v súlade s týmito ustanoveniami:

Pravidlá zrušenia

Právo na zrušenie

Túto zmluvu máte právo zrušiť do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu. Termín zrušenia je štrnásť dní od dátumu uzavretia zmluvy. Kvôli výkonu vášho práva na zrušenie je nás potrebné upovedomiť (Imprint, Playa Games GmbH, Alstertor 9, 20095 Hamburg) o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu jednoznačným vyhlásením (napríklad vo forme listu odoslaného poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete tiež použiť priložený formulár zrušenia, nie je to však povinné. Za dodržanie výpovednej lehoty sa považuje aj prípad, keď svoje oznámenie o zrušení zmluvy odošlete pred uplynutím výpovednej lehoty.

Dôsledky zrušenia

Ak vypoviete túto zmluvu, refundujeme vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, pokiaľ si vyberiete odlišný spôsob doručenia než je najlacnejší štandardný spôsob doručenia, ktorý my ponúkame), a to okamžite a do štrnástich dní od dátumu, keď sme dostali vaše oznámenie o zrušení. Na refundáciu použijeme rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, okrem prípadov, keď výslovne súhlasíme s iným spôsobom. Za takúto refundáciu vám však nebude poskytnutá kompenzácia.

Uplynutie práva na zrušenie

Keď sa používateľom poukáže prémiová mena, môžu ju používať v hre. Na podnet používateľov Prevádzkovateľ okamžite začne výkon predmetu zmluvy. Za týmto účelom predtým používateľ vyjadrí svoj súhlas po vykonaní príslušnej zmluvy o používaní, a to používaním získanej meny. Používatelia navyše potvrdzujú, že vzali na vedomie, že sa týmto vzdávajú svojho zákonného práva na zrušenie. Tento právny dôsledok upravuje časť 356 (5) Nemeckého občianskeho zákonníka.

Príkladový formulár zrušenia

Ak si želáte vypovedať zmluvu, vyplňte, prosím, tento formulár a odošlite nám ho.

Adresa:
Playa Games GmbH
Alstertor 9
20095 Hamburg
5.1.2tmg@playa-games.info

(*) Nehodiace sa vymažte.

§ 12 Alternatívne riešenie sporov

Európska komisia poskytuje online platformu na mimosúdne riešenie sporov. Platformu na riešenie sporov nájdete na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr
V prípade nezhody ohľadom našej zmluvy vynaložíme každé úsilie na jej zmierlivé vyriešenie. Okrem toho nie sme povinní zúčastniť sa žiadnych procesov na riešenie sporov a nebudeme sa účastniť žiadnych procesov na riešenie sporov pred arbitrážnou komisiou pre konzumentov.

§ 13 Odmietnutie zodpovednosti

Prevádzkovateľ preberá bez obmedzenia zodpovednosť za všetky škody týkajúce sa používania hry len v prípade zámerného konania a očividnej nedbanlivosti vrátane zámerného konania a očividnej nedbanlivosti predstaviteľov a agentov Prevádzkovateľa, ako aj za zavinené ohrozenie života, končatiny alebo zdravia. Okrem toho Prevádzkovateľ preberá zodpovednosť len v súlade so zákonmi o zodpovednosti za produkty v prípade trestuhodného porušenia základných zmluvných povinností, ktorých plnenie reálne umožňuje výkon zmluvy a na ktorých plnenie sa používateľ môže pravidelne spoliehať – v zmysle, že Prevádzkovateľ podvodným spôsobom zatajil danú chybu alebo na seba vzal záruku za kvalitu daných produktov. V prípade trestuhodného porušenia základných zmluvných povinností bude rozsah zodpovednosti obmedzený na škody, ktoré boli v čase uzavretia zmluvy predvídateľné a o ktorých je nutné predpokladať, že sa v takýchto typických prípadoch vyskytnú.

§ 14 Záverečné ustanovenia


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť tieto podmienky používania
(a) v prípade zmien príslušnej právnej situácie,
(b) v prípade zmeny jurisdikcie najvyššieho súdu,
(c) v dôsledku technickej nevyhnutnosti,
(d) s cieľom udržať chod operácií
(e) v prípade zmien trhových podmienok
(f) pre dobro používateľa.

Úpravy nebudú vykonané v prípade, že by zásadne narušili zmluvnú rovnováhu medzi stranami zmluvy. Používateľom bude na webovej stránke Prevádzkovateľa, ako aj v príslušnej online hre a mobilnej hre oznámené, že došlo k úprave Podmienok používania, a to do štyroch týždňov pred ich zamýšľaním začiatkom platnosti. Prevádzkovateľ môže tiež odoslať používateľom upravené Podmienky používania e-mailom alebo oznámiť, že upravené Podmienky používania je možné si prečítať na webovej stránke Prevádzkovateľa. Používateľ môže vzniesť námietku proti týmto úpravám do štyroch týždňov. Po uplynutí tohto termínu alebo v prípade, že používateľ opäť navštívi hru, sa bude mať za to, že Podmienky používania boli daným používateľom prijaté. Prevádzkovateľ bude používateľov samostatne informovať o význame štvortýždňovej lehoty, o práve na námietky, ako aj o právnych dôsledkoch zdržania sa námietok.

Vylučuje sa prevedenie nárokov používateľa voči Prevádzkovateľovi na tretie strany.

Platí právo Nemeckej spolkovej republiky s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a medzinárodného súkromného práva. Tento výber platných zákonov nemá vplyv na povinné ustanovenia týkajúce sa ochrany práv spotrebiteľov v krajine, v ktorej daný používateľ bežne býva.
Pokiaľ používateľ nemá všeobecnú súdnu príslušnosť v Nemecku alebo pokiaľ je používateľ obchodníkom v zmysle nemeckého Obchodného zákonníka, je miestom súdnej príslušnosti pre všetky právne spory sídlo Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má okrem toho právo podať žalobu aj
v mieste všeobecnej súdnej príslušnosti používateľa.

Pokiaľ časti týchto podmienok nie sú, prestanú byť alebo nie sú celkom v súlade s platným právnym stavom, ostávajú platnosť a obsah zvyšnej časti týchto podmienok nedotknuté.